Základní informace

Vnitřní řád školní družiny


Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33
Sídliště 310, Hroznětín, 362 33


www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


Vypracovala: Mgr. Diana Jubánková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2017
Školská rada schválila dne: 26. 8. 2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení
Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.

Vnitřní řád školní družiny určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Poslání školní družiny
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy (především žáci 1. – 3. ročníku). Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Obsah:
1. Základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a základní pravidla vzájemných vztahů ve školní družině
2. Provoz a vnitřní režim školní družiny
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
5. Důležité kontakty
1. Základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a základní pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

1.1. Práva a povinnosti žáků
PRÁVA
1. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a dle podmínek ŠVP školní družiny.
2. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc (v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání) školy nebo školského poradenského zařízení.
3. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
4. Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit, mají právo na informace o plánovaných akcích.
5. Žáci mají právo projevit svůj názor a přání týkajících se akcí ŠD.
6. Žáci mají právo na odpočinek a dodržování psychohygienických podmínek.
7. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
8. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.
9. Žáci mají právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

POVINNOSTI
10. Žáci jsou povinni řádně a včas navštěvovat školní družinu.
11. Žáci dodržují Vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
12. Žáci se řídí pokyny pedagogických pracovníků školní družiny.
13. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikany.
14. Žáci chodí vhodně a čistě upraveni a oblečeni, s ohledem na plánované činnosti.
15. Žáci udržují prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
16. Před ukončením činnosti družiny z bezpečnostních důvodů žáci neopouštějí budovu školní družiny bez vědomí vychovatelky.
17. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholických, kofeinových a energetických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
18. Žáci nenosí do školní družiny cenné věci a větší finanční částky, zodpovídají za své mobilní telefony.
19. Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování.
20. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí žáci bez zbytečného odkladu vychovatelce školní družiny.

1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců
PRÁVA
1. Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte, informace jsou podávány prostřednictvím notýsků či informačních letáčků.
2. Zákonný zástupce má právo na informace o škole podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
3. Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte.
4. Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc (v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání) školy nebo školského poradenského zařízení.
5. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u ředitelky školy.
6. Zákonný zástupce žáka má právo žáka odhlásit.
7. Zákonný zástupce má právo využívat informační systém školy (www.zshroznetin.net).

POVINNOSTI
1. Zákonný zástupce má povinnost podat písemnou přihlášku, vyplnit zápisní lístek, informovat paní vychovatelku o každé změně, která se týká jeho dítěte vzhledem k jeho odchodu ze školní družiny.
2. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a o případných změnách (zdravotních obtížích, jiných závažných skutečnostech), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
3. Zákonný zástupce má povinnost se pravidelně zajímat o chování, sledovat informace v notýsku.
4. Zákonný zástupce má povinnost se osobně zúčastnit na vyzvání vychovatelky či vedení školy projednání závažných otázek týkajících se chování žáka.
5. Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (údaje pro školní matriku) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
6. Zákonný zástupce žáka dbá na řádné docházení svého dítěte do školní družiny, v případě potřeby své dítě omluví.

1.3. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy
1. K paní vychovatelce se žáci chovají slušně a ohleduplně, nepoužívají hrubých a vulgárních slov, respektují její pokyny.
2. Žáci dbají ve školní družině i mimo všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.
3. Vzájemné vztahy mezi zákonnými zástupci a vychovatelkou školní družiny jsou oboustranně ve znamení úcty a tolerance.
4. Vychovatelka školní družiny a žáci chodící do školní družiny dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
5. Vychovatelka školní družiny a žáci chodící do školní družiny dbají na udržování pořádku a čistoty ve školní družině.

Provoz a vnitřní režim školní družiny

Přihlašování a odhlašování
a) Ve školní družině je vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům.
b) O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné žádosti odevzdané v daném termínu.
c) Podmínkou pro přijetí žáka do školní družiny je pravidelná docházka (ne pouze ranní soustředění, to mají povoleni žáci dojíždějící) s odchodem po 15. hodině a zaměstnanost obou zákonných zástupců.


d) Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách - za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti, platí se přímo p. vychovatelce. Vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady a peníze předá hospodářce školy. Pokud jsou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud zákonní zástupci nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.
e) Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci vychovatelce písemně.
f) Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
g) Žáci chodí do školní družiny pravidelně a účastní se všech organizovaných činností.

Organizace činnosti
a) Na kroužky konané ve škole a hodiny pod ZUŠ budou žáci uvolňováni dle potřeby a na základě písemného souhlasu zákonných zástupců.
b) Provoz školní družiny je pro žáky ráno od 5.30 do 7.40 hod. a odpoledne od 11.40 do 16.00 hodin. Školní družinu mohou využít i žáci 2. stupně dle potřeby (např. před odpolední výukou) a žáci dojíždějící. Obuv a oděv odkládají žáci při příchodu v šatně. Z ranního soustředění odcházejí žáci v 7.30 hod za doprovodu vychovatelky do školy.
c) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) přebírá vychovatelka žáky ve školní jídelně.
d) Vychovatelka uvolní dojíždějící žáky v určenou dobu, za cestu k autobusu nezodpovídá.
e) Docházka přihlášených žáků je povinná. Při vycházkách je povolen počet 25 žáků, při organizačně náročných nebo výjimečných akcích je po domluvě s ředitelkou školy zajištěna další dospělá osoba.
f) Po domluvě s ředitelkou školy je možné zařadit i žáka, který dochází do družiny nepravidelně dle potřeby zákonných zástupců.
g) Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na přihlášce. Změny je nutné včas písemně oznámit.
h) Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.
i) Domácí úkoly si mohou žáci vypracovávat vždy po 15. hodině.
j) Integrovaným žákům je věnována individuální péče jak při běžných činnostech, tak i při přípravě na vyučování.
k) Stravování - v 1. pololetí žákům 1. ročníku vychovatelka pomáhá, ve 2. pololetí si žáci nosí obědy sami na svá určená místa.
l) Předem známou nepřítomnost žáka ve školní družině oznámí zákonný zástupce vychovatelce písemně nebo osobně.
m) Žáci jsou povinni pečovat o společné zařízení, hry, hračky, knihy a ostatní společné pomůcky. Poškození věcí hradí zákonní zástupci žáka, který škodu způsobil. Každý případ bude posuzován individuálně.
n) V případě opakovaných kázeňských přestupků ohrožujících zdraví a bezpečnost žáků, může být žák ze školní družiny vyloučen.
o) Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienické zásady a předpisy, se kterými byli seznámeni.
p) Každý žák zapsaný ve školní družině je povinen se řídit jejím vnitřním řádem.
q) Provoz školní družiny v době podzimních, zimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin bude zajištěn pouze v případě minimálně 10 – ti přihlášených žáků, při menším počtu bude provoz ŠD uzavřen.
r) Během hlavních prázdnin je školní družina uzavřena.
s) Příspěvek zákonných zástupců na provoz je splatný
- 1. pololetí do 30. 9.
- 2. pololetí do 31. 1.
Pokud nebude školní družina uhrazena, žák se ze školní družiny vyloučí.
t) Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, nenese škola ani vychovatelka zodpovědnost.
u) Na telefonickou žádost nelze žáka ze školní družiny uvolnit.
v) Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisovém lístku.
w) Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci do ní nezařazeni, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků do družiny zařazených.
x) Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
y) Týdenní skladba zaměstnání obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Školní družina může v rámci své běžné činnosti, v průběhu její stanovené provozní doby, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce.
z) Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.
- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
- Zájmové činnosti - rozvíjí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci a kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka družiny či jiný pedagog.
- Příprava na vyučování - zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Může jít o vypracování domácích úkolů (pouze se souhlasem zákonných zástupců, po 15. hodině, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her.


Rámcový režim dne školní družiny
11.40 - 13.00 hod - oběd, hygiena
odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)
13.00 - 15.00 hod - rekreační činnosti (pobyt venku, vycházka)
- zájmové činnosti
15.00 - 16.00 hod - didaktické hry - příprava žáků na vyučování
- individuální odpočinkové činnosti
- odchody žáků

Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků, kteří školní družiny chodí.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v budově nebo mimo budovu hlásí ihned vychovatelce školní družiny. Ta zajistí 1. pomoc a po ukončení pracovní doby zapíše úraz či poranění do Knihy úrazů ve sborovně ve škole.
3. Zdravotní indispozici (nevolnost) žák neprodleně oznámí vychovatelce, která žákovi poskytne potřebnou péči.
4. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud družina využívá pro svoji činnost odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.
5. Žáci nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu vychovatelky.
6. Není přípustné, aby žáci přinesli do školní družiny věci, jež by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáka (zapalovače, sirky, nože,…….).
7. Při přecházení žáků mimo budovu školní družiny (ráno při přechodu do školy a odpoledne ze školy) se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny vychovatelky.

3.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
1. Platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, kouření a pití alkoholických, kofeinových a energetických nápojů ve školní družině.
2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování aj., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školní družiny přísně zakázány
3. Žákům je zakázáno používat jakýkoliv obrazový či zvukový záznam v budově školní družiny nebo při akci pořádané družinou, pokud to nepovolí paní vychovatelky.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy a školského zařízení ze strany žáků
1. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny.
2. Žáci šetrně zacházejí se školním majetkem ve školní družině.
3. Žáci udržují prostředí školní družiny v pořádku, neničí její zařízení a vybavení.
4. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku ve školní družině paní vychovatelce.
5. Zákonný zástupce žáka, který svévolně nebo z nedbalosti poškodil majetek školní družiny, škodu uhradí nebo zajistí opravu do původního stavu.
6. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce školní družiny.
7. Do školní družiny žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci nenosí.


5. Důležité kontakty

a) adresa školy: Základní škola Hroznětín, Sídliště 310, 362 33 Hroznětín
b) telefonní číslo školy: 353 618 116
c) telefonní školní družiny: 353 618 156
d) e-mail školy: zshroznetin@centrum.cz
e) webové stránky školy: www.zshroznetin.net
6. Závěrečná ustanovení

1. Ruší se předchozí znění této směrnice s platností od 1. 9. 2014. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem.
2. Směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2017.
3. Podle § 30 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění zveřejňuje ředitelka školy tuto směrnici vyvěšením v budově školní družiny (nástěnka u vchodu), ve sborovně školy a na webových stránkách školy.
4. Zaměstnanci školy byli s touto směrnicí seznámeni na provozní poradě dne 28. 8. 2017. Opakovaně s ním budou seznamováni v přípravném týdnu nového školního roku.
5. Žáci školy budou seznámeni s tímto řádem vždy 2. den školního roku vychovatelkou školní družiny. Seznámení bude zaznamenáno v třídní knize a TU zajistí předání informace zákonným zástupcům na elektronických žákovských knížkách.

V Hroznětíně dne 17. 6. 2017


Mgr. Diana Jubánková
ředitelka školy

Dodatek číslo 1

a) úprava platby školného ve ŠD

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách - za období září až leden (1. pololetí) a únor až červen (2. pololetí). Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

Vybírá se 250,- Kč na půl roku na žáka, tj. 50,- Kč /měsíc + 250,- Kč za výtvarné a pracovní pomůcky pro žáky a 50,- Kč na zajištění pitného režimu (šťávy) a zakoupení hraček na celý školní rok.
Škola přijímá platby pouze bankovním převodem a to za období:
září – leden 550,- Kč (splatnost od 1. 9. do 30. 9.)
únor – červen 250,- Kč (splatnost 1. 1. do 31. 1.)
nebo za celý školní rok 800,- Kč (splatnost od 1. 9. do 30. 9.)

Informace k provedení platby:
 číslo účtu: 195123907/0300
 variabilní symbol: 500
 pro snazší identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte

Pokud jsou zákonní zástupci v prodlení s placením, vychovatelka s nimi jedná. Pokud zákonní zástupci nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost. Pokud ani toto nezabere, bude dítě ze ŠD vyřazeno.

b) nový kontakt
webové stránky ŠD: www.sdhroznetin.net


V Hroznětíně dne 17. 8. 2020


Mgr. Diana Jubánková
ředitelka školy


Zahájení školní družiny 2.9. 2021


Zahájení školní družiny

Školní družina zahájí svůj provoz dne 2.9. 2021.
Ranní družina bude v budově školy.
Školní družina má dvě oddělení, je dodržována homogenita dětí ( každé oddělení má svou třídu plus své sociální zařízení ).
Klademe důraz na zvýšené hygienické podmínky ( všude je rozmístěno dezinfekční mýdlo, dezinfekce, teplá voda a jednorázové papírové utěrky a roušky).
Děti se vzájemně nebudou míchat ani současně potkávat.


Placení školní družiny

Placení proběhne přes účet školy a to ve výši 550 kč na díte.( první pololetí)
250 Kč – školné
250 Kč – výtvarné potřeby
50 Kč – hračky
Na druhé pololetí ( 250 Kč ) se bude vybírat během měsíce ledna, nejdéle však do 31.1.2022.

č.účtu 195 123 907 / 0300

Doporučení, aby děti měly převlečení na ven ( tepláky, mikina )

Znovu otevření školní družiny

Vážení rodiče, od 17.5.2021 se opět otevře školní družina v běžném režimu, jak jste zvyklí. Jedinou změnou je pondělní ráno, to bude ve škole z důvodu testování žáků.
Ostatní dny, tedy úterý až pátek bude ranní družina v budově školní družiny.
Odpolední družina bude po celý týden v budově školní družiny, tedy od pondělí do pátku do 16 hod.

Školní družina - informace

Charakteristika školní družiny

Školní družina je významným školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jako nejefektivnější se nám jeví přímé sepětí školní družiny se školou, to znamená, že školní družina je její přímou součástí. Umožňuje to přímou návaznost na činnost školy. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

Podmínky personální
Činnost školní družiny je po celou dobu provozu zajišťována kvalifikovanými pracovníky.


Kapacita
Kapacita školní družiny je 60 dětí, podle konkrétní naplněnosti v daném školním roce má  dvě oddělení (nejvýše může být zapsáno 30 dětí na jedno oddělení).


Organizační zabezpečení
Školní družina má dvě oddělení, která navštěvují žáci 1. stupně základní školy. Provoz probíhá ráno od 5:30 do 7:40 hodin a od 11:40 do 16:00 hodin.
1. oddělení, které navštěvují nejmladší děti z 1. stupně základní školy ( žáci 1. a 2. ročníku), je v provozu od 11:40 do 15:00 hodin, 
od 15:00 hodin je 1. oddělení spojeno s 2. oddělením.
2. oddělení, které navštěvují starší děti z 1. stupně základní školy (zpravidla žáci 3. až 5. ročníku), je v provozu od 12:30 do 16:00 hodin.

Podmínky prostorové
Snahou je, aby se žáci ve školní družině necítili jako ve škole a v klasické třídě, ale aby měli ve školní družině pocit pohody, radosti a útulnosti. Cílem je, aby školní družina byla místem, které žákům poskytuje nabídku smysluplných aktivit.
Školní družina je umístěna v samostatné budově, kam žáci po skončení vyučování a obědě docházejí v doprovodu vychovatelek školní družiny, popřípadě dalších určených pedagogických pracovníků.


Náplň školní družiny
Činnost školní družiny jako součásti zájmového vzdělávání je ve velké míře v souladu s prací žáků ve vyučování. Všechny vychovatelky se podílí na tvorbě a naplňování vzdělávacího plánu školní družiny.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe a jejich nedílnou součástí je získávání klíčových kompetencí. Při výchovné práci ve školní družině navazujeme v základních principech na kompetence pro školní výuku.

Činnosti školní družiny
1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.