Základní informace

Ve školním roce 2022/2023 - 2 oddělení:
1. oddělení  je určené pro žáky 1. a 2. ročníku, děti bude mít na starosti p. Michaela Džuganová.
2. oddělení  je určené pro žáky 3 až 5. ročníku, děti bude mít na starosti p. Yveta Bačinová

Doporučujeme, aby děti měly převlečení na ven (tepláky, mikina)

Charakteristika školní družiny

Školní družina je významným školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jako nejefektivnější se nám jeví přímé sepětí školní družiny se školou, to znamená, že školní družina je její přímou součástí. Umožňuje to přímou návaznost na činnost školy. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

Podmínky personální
Činnost školní družiny je po celou dobu provozu zajišťována kvalifikovanými pracovníky.

Kapacita
Kapacita školní družiny je 60 dětí, podle konkrétní naplněnosti v daném školním roce má  dvě oddělení (nejvýše může být zapsáno 30 dětí na jedno oddělení).

Organizační zabezpečení
Školní družina má dvě oddělení, která navštěvují žáci 1. stupně základní školy. Provoz probíhá ráno od 5:30 do 7:40 hodin a od 11:40 do 16:00 hodin.
1. oddělení, které navštěvují nejmladší děti z 1. stupně základní školy ( žáci 1. a 2. ročníku), je v provozu od 11:40 do 15:00 hodin, od 15:00 hodin je 1. oddělení spojeno s 2. oddělením.
2. oddělení, které navštěvují starší děti z 1. stupně základní školy (zpravidla žáci 3. až 5. ročníku), je v provozu od 12:30 do 16:00 hodin.

Podmínky prostorové
Snahou je, aby se žáci ve školní družině necítili jako ve škole a v klasické třídě, ale aby měli ve školní družině pocit pohody, radosti a útulnosti. Cílem je, aby školní družina byla místem, které žákům poskytuje nabídku smysluplných aktivit.
Školní družina je umístěna v samostatné budově, kam žáci po skončení vyučování a obědě docházejí v doprovodu vychovatelek školní družiny, popřípadě dalších určených pedagogických pracovníků.

Náplň školní družiny
Činnost školní družiny jako součásti zájmového vzdělávání je ve velké míře v souladu s prací žáků ve vyučování. Všechny vychovatelky se podílí na tvorbě a naplňování vzdělávacího plánu školní družiny.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe a jejich nedílnou součástí je získávání klíčových kompetencí. Při výchovné práci ve školní družině navazujeme v základních principech na kompetence pro školní výuku.

Činnosti školní družiny
1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.